Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
คำถาม : ถ้าต้องการขอรับหญ้าแฝก สารเร่ง พด. และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด จะสามารถติดต่อขอรับได้อย่างไร
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที่อาคารที่ทำการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 230 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หรือ โทร. 0-5312-1171
 
คำถาม : สารเร่ง พด.-1 คือ อะไร
คำตอบ : สารเร่ง พด.-1 คือ เชื้อจุลินทรีย์ ประเภท บักเตรี และ แอคติโมมัยซีส ซึ่งสามารถย่อยสลายเศษพืชให้เป็นปุ๋ยหมัก ใช้ได้อย่างรวดเร็ว เมื่ออยู่ในสภาพที่เหมาะสมช่วยประหยัดเวลาในการทำปุ๋ยหมัก และสามารถนำปุ๋ยหมักไปใช้ทัน กับความต้องการ และได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพ
 
 
คำถาม : ส่งดินไปตรวจได้ที่ไหนได้บ้าง
คำตอบ : กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
 
 
คำถาม : หากจะขอรับการสนับสนุนการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานมีหลักเกณ์อย่างไรบ้าง
คำตอบ : หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่เพื่อขุดสระ มีดังนี้ 1. บริเวณที่จะทำการขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นา จะต้องเป็นพื้นที่ลุ่มหรือในพื้นที่เหมาะแก่การทำนา ความลาดชันของพื้นที่ไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ 2. สระที่จะขุดต้องมีพื้นที่รับน้ำท่าไม่น้อยกว่า 8 เท่า ของขนาดสระ โดยให้สังเกตจากร่องน้ำหรือ สัมภาษณ์หาข้อมูลประมาณน้ำท่าในพื้นที่ประกอบการพิจารณา 3. บริเวณที่จะขุดสระจะต้องเป็นดินที่มีดินเหนียวปนอยู่ไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ตลอดความลึก 3 เมตร จากผิวดิน 4. ความลึกของสระจะต้องไม่เกิน 3 เมตร 5. สระที่ขุดจะต้องไม่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นบริเวณพื้นที่รับน้ำของพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายของดินเค็ม ทั้งนี้ให้ยกเว้นพื้นที่ที่ได้มีการจัดทำระบบป้องกันการแพร่กระจายของดินเค็มอย่างดีแล้ว 6. สระเก็บน้ำ มีความจุอย่างน้อย 1,260 ลบ.ม. ตามปริมาณงานดินขุด กรณีขุดสระในที่ลุ่ม ความ จุของสระเก็บน้ำจะมากกว่า 1,260 ลบ.ม. 7. สระเก็บน้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน อาจเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปแบบอื่นได้ การเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 7.1. ติดต่อกับหมอดินอาสา ไปพบหมอดินอาสาพร้อมแจ้งประสงค์ว่าต้องการมีสระน้ำในพื้นที่ไร่นาของตนเอง พร้อมกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ของแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. และระบุจำนวนที่ต้องการ 7. 2. หรือติดต่อกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต หรือสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดที่อยู่ในจังหวัดใกล้บ้านของท่าน
 
คำถาม : ปุ๋ยพืชสดคืออะไร
คำตอบ : เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จาก การตัดสับหรือไถกลบพืชตระกูลถั่วขณะ ออกดอกลงไปในดิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ปรับปรุงดินบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ หลังจากนั้นต้องปล่อย ให้เกิดการย่อยสลาย ประมาณ 2 สัปดาห์ จะให้ธาตุอาหารพืช และเพิ่มอินทรียวัตถุ แก่ดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับพืชที่จะปลูก
 
คำถาม : หมอดินอาสาคือใคร
คำตอบ : หมอดินอาสาคือเกษตรกรที่มีความรักและสนใจในการทำการเกษตรและมีความต้องการจะรับอาสาเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในการนำเอา
เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อนบ้านและผู้สนใจโดยการนำไปปฏิบัติหรือแนะนำอย่างถูกต้อง
สมัครเป็นหมอดินอาสาได้ผ่านทางสถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านเมื่อได้รับการคัดเลือกก็จะได้รับการติดต่อให้มาอบรมและรับความรู้เพื่อเป็นตัวแทนในการนำความรู้ทีได้ไปถ่ายทอดต่อไป