นายพัฒนา ไชยมงคล
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1
 
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย
ลำดับที่
โครงการ
จำนวน
1
โครงการหลวง
 1.3 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
200
ไร่
2
พระราชดำริ มี 3 โครงการ
-โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยฟ้าห่มปก บ้านแม่แรง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
630
ไร่
 
-โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยเมืองงาม ตามพระราชดำริ บ้านอาซู ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
610
ไร่
-โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
480
ไร่
3
ปรับปรุงคุณภาพดิน
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
95
ตัน
- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
190
ไร่
4
การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
1) อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
5
ราย
2) อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล
19
ราย
5
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
1) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่)
3
ศูนย์
2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด) 
6
ศูนย์
6
รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 
- ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก 
160,000
กล้า
7
การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
- จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม 
500
ไร่
8
โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
- พัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเข้มแข็ง 
30
กลุ่ม
2) สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่ 
1
โรงเรียน
9
สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 
1) ปอเทือง 
8
ตัน
2) ส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน 
1,600
ไร่
10
การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
-โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
125
ไร่
11
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
35
บ่อ