นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2
 
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง
 
ลำดับที่ โครงการ
จำนวน
1 พระราชดำริ มี 5 โครงการ
 
  -โครงการทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนในลักษณะ "บ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ" อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
630
ไร่
  -โครงการพัฒนาและปรับปรุงบำรุงดินบ้านห้วยจะค่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
630
ไร่
  -โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกี๋ยงตามพระราชดำริ  บ้านเจียจันทร์ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
580
ไร่
  -โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ บ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
630
ไร่
  -โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ 
430
ไร่
2  ปรับปรุงคุณภาพดิน 
 
  -ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
95
ตัน
  -ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
190
ไร่
3 การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
 
  - อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 
5
ราย
  - อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล 
10
ราย
4 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
 
  - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่) 
1
ศูนย์
  - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด) 
3
ศูนย์
5  รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 
 
  - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก 
300,000
กล้า
6  จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน 
 
  - จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน 
3,970
ไร่
7   โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
 
  - พัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเข้มแข็ง 
30
กลุ่ม
  - สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่ 
1
โรงเรียน
8   สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 
 
  - ปอเทือง 
8
ตัน
  - ส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน 
1,600
ไร่