นางณธิดา สิงหศักดิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3
 
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอเมือง และอำเภอสันทราย
 
ลำดับที่
โครงการ จำนวน
1
โครงการหลวง
 
- โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
400
ไร่
2
 ปรับปรุงคุณภาพดิน 
 
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
90
ตัน
- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
180
ไร่
3
การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
 
- อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 
5
ราย
- อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล 
46
ราย
4
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
 
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่) 
4
ศูนย์
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด) 
6
ศูนย์
5
 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 
 
- ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก 
140,000
กล้า
6
 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง 
 
- จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง 
300
ไร่
7
 การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
 
- จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม 
500
ไร่
8
  โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
 
- พัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเข้มแข็ง 
50
กลุ่ม
- สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่ 
1
โรงเรียน
9
  สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 
 
- ปอเทือง 
8
ตัน
- ส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน 
1,600
ไร่
10
สร้างนิคมเกษตร
 
- ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
5
ตัน
-ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 
625
ไร่
-จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่นิคมฯ ถั่วเหลือง จังหวัดเชียงใหม่ 
300
ไร่
- บริการวิเคราะห์ดินและดำเนินการแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช 
100
ตัวอย่าง
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) (นิคมถั่วเหลือง 100 ไร่) 
100
ไร่
- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
100
ไร่
11
การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
 
- โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
125
ไร่
12
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
 
- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
35
บ่อ