นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน
 
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน อำเภอพร้าว และอำเภอสันกำแพง
 
ลำดับที่
โครงการ
จำนวน
1
พระราชดำริ มี 2 โครงการ
 
- โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ดอยม่อนล้าน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
660
ไร่
- โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
330
ไร่
2
 ปรับปรุงคุณภาพดิน 
 
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
90
ตัน
- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
180
ไร่
3
การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
 
- อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 
5
ราย
- อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล 
41
ราย
4
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
 
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่) 
4
ศูนย์
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด) 
6
ศูนย์
5
 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 
 
-  ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก 
140,000
กล้า
6
  โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
 
- พัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเข้มแข็ง 
45
กลุ่ม
- สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่ 
1
โรงเรียน
7
  สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 
 
 - ปอเทือง 
8
ตัน
- ส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน 
1,600
ไร่
8
การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
 
- โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
125
ไร่
9
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
 
- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
8
บ่อ