นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5
 
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอหางดง อำเภอแม่่วาง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอสารภี
 
ลำดับที่
โครงการ
จำนวน
1
พระราชดำริ มี 2 โครงการ
 
- เกษตรวิชญา โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
635
ไร่
- โครงการพัฒนาการตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
25
ไร่
2
ปรับปรุงคุณภาพดิน 
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
90
ตัน
- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
180
ไร่
3
การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
- อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 
5
ราย
- อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล 
39
ราย
4
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่) 
4
ศูนย์
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด) 
7
ศูนย์
5
รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 
- ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก 
140,000
กล้า
6
โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
- พัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเข้มแข็ง 
45
กลุ่ม
- สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่ 
1
โรงเรียน
7
สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 
- ปอเทือง 
8
ตัน
- ส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน 
1,600
ไร่
8
การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
 
- โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 
175
ไร่
- โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
125
ไร่