นายกิตติ ไฉนงุ้น
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6
 
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอดอยหล่อ อำเภอฮอด และอำเภอจอมทอง
 
ลำดับที่
โครงการ
จำนวน
1
พระราชดำริ มี 4 โครงการ
 
- โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านกองป๋อเหนือ บ้านสงิน ม.13    ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
510
ไร่
- โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านดงเย็น ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
330
ไร่
- โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยสะแพด ม.9 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
430
ไร่
- โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ               บ้านขุนแตะ ม.5 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
550
ไร่
2
ปรับปรุงคุณภาพดิน 
 
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
90
ตัน
- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
180
ไร่
3
การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
 
- อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 
5
ราย
- อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล 
16
ราย
4
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
 
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่) 
3
ศูนย์
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด) 
5
ศูนย์
5
รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 
 
- ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก 
140,000
กล้า
6
โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
 
- พัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเข้มแข็ง 
30
กลุ่ม
- สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่ 
1
โรงเรียน
7
สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 
 
- ปอเทือง 
8
ตัน
- ส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน 
1,600
ไร่
8
การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
 
- โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 
175
ไร่
- โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
250
ไร่
9
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
 
- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
26
บ่อ