นายเล็ก รัตนเจียม
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7
 
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอสะเมิง
 
ลำดับที่
โครงการ
จำนวน
1
พระราชดำริ มี 4 โครงการ
 
- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง บ้านผายอง ม.9 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
680
ไร่
- โครงการพัฒนาที่ดิน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
630
ไร่
- โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านเสาแดง ม.7 ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
660
ไร่
- โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ปิงน้อย ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
830
ไร่
2
ปรับปรุงคุณภาพดิน 
 
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
95
ตัน
- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
190
ไร่
3
การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
 
- อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 
5
ราย
- อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล 
15
ราย
4
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
 
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่) 
2
ศูนย์
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด) 
6
ศูนย์
5
รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 
 
- ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก 
140,000
กล้า
6
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง  
 
- สาธิตการทำการใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ 
40
ไร่
- สาธิตปรับปรุงพื้นที่ดินกรด  
260
ไร่
7
การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
 
- จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม 
1,000
ไร่
- จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน 
171
ไร่
8
โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
 
- พัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเข้มแข็ง 
15
กลุ่ม
- สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่ 
1
โรงเรียน
9
สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 
 
- ปอเทือง 
8
ตัน
- ส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน 
1,600
ไร่
10
การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
 
- โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
125
ไร่