นายรุ่งฤทธิ์ คำแสน
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 8
 
รับผิดชอบพื้นที่ อำเภออมก๋อย และอำเภอดอยเต่า
 
ลำดับที่
โครงการ
จำนวน
1
โครงการหลวง
 
-โครงการขยายผลโครงการหลวง 
1,150
ไร่
2
พระราชดำริ มี 4 โครงการ
 
-โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ.อูตูมใต้ ม.6 ต.แม่นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
730
ไร่
-โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ดอยแบแล ตามพระราชดำริ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
580
ไร่
-โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงลุ่มน้ำแม่ลอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
630
ไร่
-โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ำแม่หาด บ้านแม่ระอานอก (จกปก) ม.10 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
730
ไร่
3
ปรับปรุงคุณภาพดิน 
 
-ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
95
ตัน
-ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
190
ไร่
4
การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
 
-อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 
5
ราย
-อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล 
12
ราย
5
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
 
-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่) 
2
ศูนย์
-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด) 
4
ศูนย์
6
รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 
 
-ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก 
140,000
กล้า
7
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง  
 
-สาธิตการทำการใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ 
20
ไร่
-สาธิตปรับปรุงพื้นที่ดินกรด  
130
ไร่
8
โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
 
-พัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเข้มแข็ง 
25
กลุ่ม
-สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่ 
1
โรงเรียน
9
สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 
 
-ปอเทือง 
8
ตัน
-ส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน 
1,600
ไร่
10
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
 
-ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
295
บ่อ