Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชยุต ราชาตัน ผอ.สพข.6 เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
โดยมี นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว ณ เกษตรวิชญา โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 14/7/2559
   
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบหมายให้ นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ณ บ้านขัวญประชา หมู่ 8 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
วันที่ 12/7/2559
   

นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ “รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี โดยมี นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บ้านดอยนาหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 ราย
วันที่ 28/6/2559

   

นางสุมาฆมาศ รวยทรัพย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 5 จำนวน 120 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริเชิงดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ 3/6/2559

   
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมหมอดินน้อยของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2559 ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 โดยได้รับเกียรติจาก นายชยุต ราชาตัน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม และนายนิพนธ์ อุดปวง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมครั้งนี้
วันที่ 26/5/2559
   
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ของจังหวัดเชียงใหม่
และผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27/4/2559
   
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 1/2559  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 25/4/2559
   
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5 และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินในโครงการ "สารภีร่วมร้อยใจ ปกป้องและเทิดไท้องค์ราชันย์" และโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2559 งานรณรงค์ลด ละ การใช้สารเคมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงเศรษฐี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแฝก
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธี
   
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนิินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ
การปลูกหญ้าแฝกและโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่นปี พ.ศ. 2559 ได้ลงพื้นที่ตรวจผลงานในภาคสนาม
การประกวดหญ้าแฝกประเภทเกษตรกร ในพื้นที่ของนายเข่เง สิทธิคงชัย เกษตรกรบ้านแม่มะลอ หมู่ 9 ตำบลแม่นาจร
อำเภอเเม่เเจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.กาญจนา ชื่นพิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการ พัฒนาที่ดิน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6, นางสาวอนุสรา สมสัก นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงาน
   
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ
การปลูกหญ้าแฝกและโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่นปี พ.ศ. 2559 ได้ลงพื้นที่ตรวจผลงานใน
ภาคสนาม การประกวดโครงการเเหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน(บ่อจิ๋ว) ของนายตา ศรีม่วง หมู่ 2 บ้านแม่งอนกลาง
ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.กาญจนา ชื่นพิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการ พัฒนาที่ดิน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6, นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงาน
   
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ การปลูกหญ้าแฝกและโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่นปี พ.ศ. 2559 ได้ลงพื้นที่ตรวจผลงานใน
ภาคสนาม การประกวดหญ้าแฝกประเภทหน่ว ยงานกรมฯ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
นายอินทร์ไทย ไชยวุฒิ หมอดินอาสาตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.กาญจนา ชื่นพิชัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการ พัฒนาที่ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6, นายธีร์รรัฐ ชัยเทพ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงาน
   
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ นำโดย นางจันทิรา ศรีสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธี พร้อมพสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญห าของเกษตรกรด้านการพัฒนาที่ดิน พร้อมเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินประจำตำบลแม่ข่า ของนายคำ ปัญญา หมอดินอาสาประจำตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
   
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 11.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ
เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค ์การทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าวแล ะเศษพืช เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและลดปัญหาหมอกควัน
ปีงบประมาณ 2559 ของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงให ม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ณ บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที ่ดินเขต 6 เป็นผู้กล่าวรายงาน
   
งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
   
สาธิตและส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอำเภอสันกำแพง
บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 2 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559
   
รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิตติคุณ
วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 น.
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
"คนไทยใจเกษตร Happy Agriculture" NAF @ MJU
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
   
รณรงค์ไถกลบตอซังและเศษพืช ในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปีงบประมาณ 2559
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ บ้านหัวฝาย หมู่ 9 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
   
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2559วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2559
และวันงานกิจกรรมระดมทุนทรัพย์ผ่ากระบอกไม้ไผ่และคืนกำไรสู่สมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2558/59
ณ ลานเอนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงบริการของรัฐและเป็นนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็วตรงกับความต้องการ
   
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (zoning)
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
(zoning) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
   
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหางดง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง การถอดรหัสข้อมูลดิน
และเคล็ดลับจัดการดินให้ประสบความสำเร็จ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 4 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
   
รณรงค์ไถกลบตอซังและเศษพืช ในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปีงบประมาณ 2559
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านสันทราย หมู่ที่ 12 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธี และนายชยุต ราชาตัน
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้
   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน หมอดินศิริพร สารแก่น หมอดินอาสาประจำตำบลทุ่งหลวง
ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านป่าจี้ ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
   
รณรงค์ไถกลบตอซังและเศษพืช ในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปีงบประมาณ 2559
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ 4 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นประธานในพิธี และนายชยุต ราชาตัน
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้
   
โครงการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานจากตอซังข้าวโพดและเศษพืช
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและลดปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2559
ณ บ้านป่าแดด หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
โดยมีนายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน
   
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ 2559
เวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559
ณ บ้านแม่ข้อน หมู่ 4 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
   
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ เป็นประธานในการเปิดงาน