Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปี 2560
p489
p488
p487
p486
p485
p484
p483
p482
p481
p480
p479
p478
p477
p476
p475
p474
p473
p472
p471
p470
p469
p468
p467
p466
p465
p464
p463
p462
p461
p460
p459
p458
p457
p456
p455
p454
p453
p452
p451
p450
p449
p448
p447
p446
p445
p444
p443
p442
p441
p440
p439
p438
p437
p436
p435
p434
p433
p432
p431
p430
p429
p428
p427
p426
p425
p424
p423
p422
p421
p420
p419
p418
p417
p416
p415
p414
p413
p412
p411
p410
p409
p408
p407
p406
p405
p404
p403
p402
p401
p400
p399
p398
p397
p396
p395
p394
p393
p392
p391
p390
-
p389
p388
p387
p386
p385
p384
p383
p382
p381
p380
p379
p378
p377
p376
p375
p374
p373
p372
p371
p370
p369
p368
p367
p366
p365
p364
p363
p362
p361
p360
p359
p358
p357
p356
p355
p354
p353
p352
p351
p350
p349
p348
p347
p346
p345
p344
p343
p342
p341
p340
p339
p338
p337
p336
จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก (เพิ่มเติม) จำนวน 500,000 กล้า ขยายพันธุ์หญ้าแฝกลงแปลงผลิต ในพื้นที่  บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ 7 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำไปปลูกเพื่อฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ บริเวณริมถนน รอบขอบสระน้ำ และพื้นที่ที่มีความลาดชัน บ้านห้วยเขียดแห้ง หมู่ 7 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
p335
p334
p333
p332
จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกปลูก จำนวน 300,000 กล้า กิจกรรม ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (แฝกเพื่อปลูก/เพิ่มเติม) ขยายพันธุ์หญ้าแฝกลงแปลงในพื้นที่ บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และนำไปปลูกเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน บ้านอาบอลาซา หมู่ 11 ต.ป่าตุ้ม่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
p331
จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกปลูก จำนวน 200,000 กล้า กิจกรรม ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (แฝกเพื่อปลูก/เพิ่มเติม) ขยายพันธุ์หญ้าแฝกลงแปลงในพื้นที่ บ้านม่วงชุม หมู่ 2 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และนำไปปลูกเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน บ้านอาแย หมู่ 3 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
p330
p329
p328
p327
p326
p325
p324
p323
p322
p321
p320
p319
p318
p317
p316
p315
p314
p313
p312
p311
p310
p309
p308
p307
p306
p305
p304
p303
p302
p301
p300
p299
p298
p297
p296
p295
p294
p293
p292
p291
p290
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ กิจกรรม สาธิตการทาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง บ้านกิ่วเสือ หมู่ 7 ตาบลยั้งเมิน อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านเสาแดง บ้านห้วยเขียดแห้ง หมู่ 5 ตาบลแจ่มหลวง อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
p289
p288
p287
p286
ซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง) จำนวน 13,080 กก. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง บ้านกิ่วเสือ หมู่ 7 ตาบลยั้งเมิน อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านเสาแดง บ้านห้วยเขียดแห้ง หมู่ 5 ตาบลแจ่มหลวง อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และ โครงการพัฒนาที่ดินอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ บ้านใหม่สันติ หมู่ 14 ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
p285
p284
p283
p282
p281
p280
p279
p278
p277
p276
p275
p274
p273
p272
p271
p270
p269
p268
p267
p266
p265
p264
p263
p262
p261
p260
p259
p258
p257
p256
p255
p254
p253
p252
p251
p250
p249
p248
p247
p246
p245
p244
p243
p242
p241
p240
p239
p238
p237
p236
p235
p234
p233
p232
p231
p230
p229
p228
p227
p226
p225
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง บ้านกิ่วเสือ หมู่ 7 ตาบลยั้งเมิน อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านเสาแดง บ้านห้วยเขียดแห้ง หมู่ 5 ตาบลแจ่มหลวง อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน)
p224
p223
p222
p221
p220
p219
p218
p217
p216
p215
p214
p213
p212
p211
p210
p209
p208
p207
p206
p205
p204
p203
p202
p201
p200
p199
p198
p197
p196
p195
p194
p193
p192
p191
p190
p189
p188
p187
p186
p185
p184
p183
p182
p181
p180
p179
p178
p177
p176
p175
p174
p173
p172
p171
p170
p169
p168
p167
p166
p165
p164
p163
p162
p161
p160
p159
p158
p157
p156
p155
p154
p153
p152
p151
p150
p149
p148
p147
p146
p145
p144
p143
p142
p141
p140
p139
p138
p137
p136
p135
p134
p133
p132
p131
p130
p129
p128
p127
p126
p125
p124
p123
p122
p121
p120
p119
p118
p117
p116
p115
p114
p113
p112
p111
p110
p109
p108
p107
p106
p105
p104
p103
p102
p101
p100
p99
p98
p97
p96
p95
p94
p93
p92
p91
p90
p89
p88
p87
p86
p85
p84
p83
p82
p81
p80
p79
p78
p77
p76
p75
p74
p73
p72
p71
p70
p69
p68
p67
p66
p65
p64
p63
p62
p61
p60
p59
p58
p57
p56
p55
p54
p53
p52
p51
p50
p49
p48
p47
p46
p45
p44
p43
p42
p41
p40
p39
p38
p37
p36
p35
p34
p33
p32
p31
p30
p29
p28
p27
p26
p25
p24
p23
p22
p21
p20
p19
p18
p17
p16
p15
p14
p13
p12
p11
p10
p9
p8
p7
p6
p5
p4
p3
p2
p1
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปี 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซื้อวัสดุการเกษตร (มูลวัว) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง บ้านกิ่วเสือ หมู่ 7 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านเสาแดง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยเขียดแห้ง หมู่ 5 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาที่ดิน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ บ้านนายางดิน หมู่ 12 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม (p433)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ้างเหมาขุดคันคูรับน้ำขอบเขา ชนิดที่ ๖ จำนวน ๕.๒๐๐ กม. โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง บ้านแม่หลองน้อย หมู่ ๓ ต.สบโขง อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่ (p264)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
จ้างเหมาขุดคันคูรับน้ำขอบเขา ชนิดที่ ๖ จำนวน ๔.๐๘๐ กม. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านกองป๋อเหนือตามพระราชดำริ บ้านทีเนอะ หมู่ ๒๑ ต.นาเกียน อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่ (p231)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
จ้างเหมาขุดคันคูรับน้ำขอบเขา ชนิดที่ ๖ จำนวน ๔.๔๒๐ โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง บ้านบูแมะ หมู่ ๒ ต.สบโขง อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่ (p148)