Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
เมนูส่วนซ้าย
-ตัววิ่งข่าวประชาสัมพันธ์
QR code สำหรับอุปกรณ์สื่อสาร
เมนูส่วนบน
เมนูส่วนกลาง
เมนูส่วนขวา
Mobile Application
-พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพัฒนาที่ดิน
การถ่ายทอดเทคโนโบยีด้านการพัฒนาที่ดิน
1.ด้านสำรวจและจำแนกดิน
2.ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน
3.ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
4.ด้านหญ้าแฝก
5.ด้านภูมิปัญญาหมอดิน
6.ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ
ลิงค์น่าสนใจอื่นๆ
-แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน
-หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ
-หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ลิงค์อื่นๆ