Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
จำนวน 16 ราย
จำนวน 19 ราย
จำนวน 12 ราย
 
ายนิพนธ์ อุดปวง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
 
นางจันทิรา ศรีสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานธุรการ
นางคนึงนิจ ศรีแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานการเงิน
นางสุมาฆมาศ รวยทรัพย์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
งานแผนงาน/งานวิชาการ/ งานระบบสารสนเทศ
one stop service /งานสนาม
 
     
  งานปฏิบัติการสนาม  
 
นายพัฒนา ไชยมงคล
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1
รับผิดชอบพื้นที่
อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.ไชยปราการ
   
นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2
รับผิดชอบพื้นที่
อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง
   
นางณธิดา สิงหศักดิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3
รับผิดชอบพื้นที่ อ.แม่ริม อ.แม่แตง
อ.สะเมิง อ.เมือง อ.สันทราย
   
นายเฉลิมศักดิ์ เนตรยอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4
รับผิดชอบพื้นที่ อ.พร้าว อ.ดอยสะเก็ด
อ.แม่ออน อ.สันกำแพง
   
นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5
รับผิดชอบพื้นที่ อ.สารภี อ.หางดง
อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง
   
นายดำรงฤทธิ์ ศิริข่วง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6
รับผิดชอบพื้นที่ อ.ฮอด อ.จอมทอง
อ.ดอยหล่อ
   
นายเล็ก รัตนเจียม
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7
รับผิดชอบพื้นที่ อ.สะเมิง อ.แม่แจ่ม
อ.กัลยาณิวัฒนา
นางสาวอนุสรา หมื่นลิ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7
นายรุ่งฤทธิ์ คำแสน
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 8
รับผิดชอบพื้นที่
รับผิดชอบพื้นที่ อ.อมก๋อย อ.ดอยเต่า
   
       
พนักงานราชการ
น.ส.อัจฉรา วรรธนะพินทุ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นายสหรัฐ จริน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ช่อผกา ใจแปง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายพัฒนา ชัยญานะ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาลี่  ล้อมวงษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางมุตธิตา สุปินะ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   
นางกัญญา สุยะราช
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   
     
     
งานสนาม
นายภักดี ศิริแก้ว
นักวิชาการเกษตร
นายกฤษณะ คันธชุมภู
นักวิชาการเกษตร
นายพรเทพ ศรีแก้ว
นักวิชาการเกษตร
นายณรงค์ ออนแสน
นักวิชาการเกษตร
นายอดิศักดิ์ จันทร์ตา
นักวิชาการเกษตร
นายณรงค์ อินทะรัตน์
นักวิชาการเกษตร
นายสราวุฒิ พันธ์คำ
นักวิชาการเกษตร
นายสมบัติ ศิริธนวัตร
นักวิชาการเกษตร
นายสินสมุทร สารธรรม
นักวิชาการเกษตร
นางสาวชุติภา เขื่อนเพชร
นักวิชาการเกษตร

นางสาวอิษฏา สิงหศักด์
นักวิชาการเกษตร

นายกฤดิพัฒน์ ระเบ็ง
นักวิชาการเกษตร
     
 
ลูกจ้างประจำ
นางสุธัมมา คำรอด
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
น.ส.ฐิติรัตน์ วิญมา
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
นางมาลี คำนา
พนักงานธุรการ ส3
นายทองย้อย ออนแสน
พนักงานขับรถยนต์
นายประหยัด ถาอินทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายอรุณ ดวงจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายเจริญ หลักดี
พนักงานขับรถยนต์
นายศรีทน มูลเมฆ
คนงาน
นายประดิษฐ์ ลอยไว
คนงานเกษตร
นายวิเชียร อำภา
ช่างไม้
     
นายสมพงษ์ ศรีอุดม
ยาม
นายอนันต์ กัณธวงค์
ยาม