Placeholder image
ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day)


นางสาวอนุสรา สมสัก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ และฐานการเรียนรู้
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมี นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการจัดงานครั้งนี้ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และพัฒนาคุณภาพการผลิต พร้อมทั้งยังได้สนับสนุน น้ำหมักชีวภาพ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน (สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image