Placeholder image
ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


นายรุ่งฤทธิ์ คำแสน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อยเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานได้ให้ความรู้และสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน (สารเร่งซุปเปอร์ พด.1, สารเร่งซุปเปอร์ พด.2) รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 50 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image