Placeholder image
ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)


นายสุเทพ อินทราย นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ และฐานการเรียนรู้ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต
การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่าย การบริหารจัดการระบบการผลิตตามแนวทางส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ โดยมี นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการจัดงานครั้งนี้
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และพัฒนาคุณภาพ
การผลิต พร้อมทั้งยังได้สนับสนุน น้ำหมักชีวภาพ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน (สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
และสารเร่งซุปเปอร์ พด.3) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มการประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) เครือข่าย หมู่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image