Placeholder image
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day)


วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4 ร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอแม่ออน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day) ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และพัฒนาคุณภาพการผลิต เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นา
และสวนของตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุน น้ำหมักชีวภาพ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน
เป็นประธานในพิธี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 70 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 9 ตำบลออนกลาง
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image