Placeholder image
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร 3 “การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา”


นางสาวกัญญาภัทร พอสม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0
กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร 3 "การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตร“ โดยมี นายอโณทัย เกื้อปัญญา เกษตรอำเภอแม่แตง
ให้เกียรติมาเป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตร ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสามืออาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ นางสาวศิริวรรณ แดงภักดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นางสาวปิยะธิดา เมฆากุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ e–Service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) และมีเวทีให้หมอดินอาสาได้พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดินไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ร่วมกัน
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
โดยมีหมอดินอาสาร่วมอบรม จำนวน 57 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image