Placeholder image
ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)


วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวกัญญาภัทร พอสม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ
และฐานการเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิต ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต
การเชื่อมโยงเครือข่ายการบริหารจัดการระบบการผลิตตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ โดยมีนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และในการจัดงานครั้งนี้ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และพัฒนาคุณภาพการผลิต พร้อมทั้งยังได้สนับสนุน น้ำหมักชีวภาพ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน (สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 และ พด.6) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)
หมู่ 1 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image