Placeholder image
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2566 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายรุ่งฤทธิ์ คำแสน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 3
“การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น” โดยมี นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี นายทนงศักดิ์ ปะระไทย นักวิการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นวิทยากร เพื่อให้หมอดินอาสาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การ นำเทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดินมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาดินในพื้นที่ร่วมกัน ตลอดจนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 มาใช้ประโยชน์ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้จริง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีหมอดินอาสาเข้าร่วมอบรม จำนวน 49 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image