Placeholder image
ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)


วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวอนุสรา สมสัก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในฐานการเรียนรู้
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการผลิต
โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งยังได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน (สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และพด.13) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศูนย์ฯเครือข่าย) บ้านแม่แดดน้อย หมู่ 4 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image