Placeholder image
การฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566


วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2566 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 8 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ดำเนินการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566
ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า เพื่อให้หมอดินอาสาได้เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ชึ่งกันและกัน และนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปปรับใช้และเผยแพร่ต่อไป
ณ.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีหมอดินอาสาเข้าร่วมอบรม จำนวน 37 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image