Placeholder image
จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)


วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2566 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมีนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง เป็นประธาน พร้อมนี้ นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ได้มอบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน ให้กับประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 1 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
มีเกษตรกรร่วมงาน 50 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image