Placeholder image
จัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day)


วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day) การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลดต้นทุน
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และพัฒนาคุณภาพการผลิต พร้อมทั้งสนับสนุน ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน และ น้ำหมักชีวภาพ
โดยมีนายวรุตม์ วิศิษฎ์ศิลป์ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธี เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเอง
ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานสุริยะฟาร์ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 70 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image