Placeholder image
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร 3 “การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตรตามบริบทของท้องถิ่น”


วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายจอมพล กฤษณสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวบุญญาภัสสร์ ศักดิ์ธนานนท์ นักวิชาการเกษตร
และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 บรรยายในหัวข้อ เรื่อง e - Service การตรวจสอบดิน การจัดการดินเพื่อการเกษตร
เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช พร้อมคำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงถ่ายทอดการพัฒนาทรัพยากรดินทางการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์ การวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารจากครัวเรือนขยายออกสู่ชุมชน โดยใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับมาพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสา ให้เป็นผู้ประกอบการด้วยการหาช่องทางการตลาดหรือการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาด
โดยมี นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศูนย์ CC)
ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมอดินอาสาเข้าร่วมอบรม จำนวน 92 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image