Placeholder image
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2566


นายพัฒนา ไชยมงคล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายณรงค์ ออนแสน นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ดำเนินการฝีกอบรมโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร 3 “การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น”
โดยมี นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม และพบปะหมอดินอาสา พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน (สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 และ พด.7) เพื่อนำไปปรับปรุงบำรุงดิน อีกทั้งแนะนำการใช้ พด.13 “ไมคอร์ไรซา”
สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด เป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มผลผลิตของข้าวโพด เพื่อให้หมอดินอาสานำไปปฏิบัติเป็นตัวอย่างในพื้นที่ของตนเอง
และเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้สนใจได้นำไปใช้ในพื้นที่ต่อไป ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลปงตำ
ของ นายประหยัด มงคลเทพ หมอดินอาสาประจำตำบลปงตำ บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
มีหมอดินอาสา เข้าร่วมอบรม จำนวน 35 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image