Placeholder image
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 หลักสูตร 3 “การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตรตามบริบทของท้องถิ่น”


นางสาวอนุสรา สมสัก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 3
“การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น” โดยมีนาย สมบูรณ์ พะเยาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด เพื่อให้หมอดินอาสาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การนำเทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดิน
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
มีหมอดินอาสาเข้าร่วมอบรม จำนวน 38 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image