Placeholder image
จัดนิทรรศการ เกษตร สวทส.สานสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “เกษตร สวทส.สานสัมพันธ์” โดยมี นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง ให้เกียรติมาเป็นประธาน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างชุมชนโดยมีเกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายภายในงาน เสริมสร้างศักยภาพด้านกระบวนการผลิต
ที่ก่อให้เกิดรายได้ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน โดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และพัฒนาคุณภาพการผลิต พร้อมทั้งยังได้สนับสนุน น้ำหมักชีวภาพ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน ณ ลานชุมชนบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีประชาชนเข้าร่วมภายในงานเกษตร สวทส.สานสัมพันธ์ จำนวน 50 คน

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image