Placeholder image
ร่วมลงพื้นที่ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ”


นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ และนายดำรงฤทธิ์ ศิริข่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และมอบอุปกรณ์กีฬาให้ตัวแทนเด็กและเยาวชน
จำนวน 44 ครัวเรือน ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน
(สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 และ พด.3) จำนวน 50 ชุด เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566
ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมงาน 100 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image