Placeholder image
มอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน คทช. “กระดุมเม็ดแรก” เส้นทางสู่แม่แจ่มโมเดล


นางสาวอนุสรา สมสัก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แจ่ม และตัวแทนผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับ
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เป็นประธานในการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินบนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี 26 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบข้อสั่งการของกรมป่าไม้ พร้อมทั้งมอบหนังสืออนุญาตจัดการทรัพยากรที่ดิน และป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 19) พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ให้แก่ นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ
นายอำเภอแม่แจ่ม และพิธีลงนามความร่วมมือป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า การฟื้นฟูป่าและการป้องกันไฟป่าฝุ่นควันในพื้นที่ ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับอำเภอแม่แจ่ม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคีทุกภาคส่วน ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตป่าสงวน
แห่งชาติ จนเกิดความก้าวหน้า และมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้พื้นที่ป่า และพื้นที่ทำกินของประชาชนชาวแม่แจ่ม เกิดความยั่งยืนไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้ร่วมต้อนรับ 150 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image