Placeholder image
ฝึกอบรมหลักสูตร ”การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
(กรมส่งเสริมการเกษตร)


วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
“การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กรมส่งเสริมการเกษตร) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับนำไปสาธิตในพื้นที่ของตนเองให้เกิดผลได้อย่างถูกต้อง การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่แปลงเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายกมล เรือนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 40 ราย จากกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลโหล่งขอด, กลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลแม่แวน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image