Placeholder image
การประเมินผลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566


วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 นายสุเทพ อินทราย นักวิชาการเกษตร ร่วมกับกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการประเมินผลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหมอดินอาสา เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ความต้องการ ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ
และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสา โดยมีหมอดินอาสาประจำตำบลเข้าร่วมการประเมินผล จำนวน 5 ราย และหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 17 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image