Placeholder image
ร่วมจัดฐานเรียนรู้และเป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินให้กับเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2566


หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดฐานเรียนรู้และเป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินให้กับเกษตรกร
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2566 กิจกรรม สนับสนุนการให้บริการของ ศพก และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โดย มีว่าที่ร้อยตรี คมสัน ศุภกิจโกศล
นายอำเภอฝางให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน ดำเนินงานโดยสำนักงานเกษตรอำเภอฝาง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันเทศ
หมู่ที่ 11 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image