Placeholder image
อธิบดี พด. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สพข.6 และติดตามการเตรียมความพร้อม Kick off "ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน"


วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสุรเดช เตียวตระกูล ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน
ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและประชุมติดตามงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม
Kick off "ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนักส่วนกลาง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ซึ่งที่ประชุมนายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ได้รายงานความก้าวหน้าในการจัดงาน โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้ให้แนวทาง
เพื่อให้การจัดงานบรรลุตามวัตถุประสง่ค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image