Placeholder image
จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูดาลผลิตใหม่ (Field day)


วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายดำรงฤทธิ์ ศิริข่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง จัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)
เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี และข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และเชื่อมโยงตลาดต่อไป ในการนี้ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน และผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ โดยมีนายถนอม กุยแก้ว
นายอำเภอเวียงแหง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 4 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 50 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image