Placeholder image
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่นต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day


วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่นต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day
พร้อมมอบผลิตภัณท์ของกรมพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ร่วมงาน โดยมีนายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง เป็นประธาน ณ กลุ่มแปลงใหญ่ลำไย
หมู่ 7 ตำบลทุ่งปี้ อำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรร่วมงาน 150 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image