Placeholder image
เจ้าหน้าที่และครูหมอดินอาสาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร
ปีงบประมาณ 2566


เจ้าหน้าที่และครูหมอดินอาสาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร
ในวันที่ 27-28 เมษายน และ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มีข้าราชการและพนักงานราชการจากกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เจ้าหน้าที่ สพข. 1-12 สพด. 77 สพด. ศูนย์ต่างๆ และหมอดินอาสา เข้าร่วมอบรม จำนวน 400 คน ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิจาก มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ และกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้งเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ ให้มีความเข้าใจระบบการตรวจรับรอง และกระบวนการขอรับรองมาตรฐานให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปฎิบัติในการขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรได้อย่างถูกต้อง

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image