Placeholder image
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ


นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน ลงพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้มอบแนวทาง
การปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา อุปสรรค และเร่งรัดการดำเนินงาน / โครงการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดิน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์องค์การอัจฉริยะ
เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ (ภายในปี 2570) และงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชน โดยนายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กล่าวต้อนรับ และรายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ อธิบดี พด. ยังร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และนำการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร
“ทีมดี ดินดี Team for soils” ให้กับบุคลากรของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image