Placeholder image
นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติดตามการดำเนินงานพื้นที่ภาคเหนือเยี่ยมกลุ่มเกษตรหญ้าแฝกหลวง
เตรียมงานสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ


วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ลงพื้นที่ดูงานกลุ่มแฝกหลวง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมพื้นที่ศึกษาดูงานการประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 โดยเยี่ยมชมมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยวิธีพืช การสาธิตต้มหญ้าแฝก การทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก เช่น หมวก กระเป๋า ร่ม เป็นต้น
ณ กลุ่มแฝกหลวง บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมกับสํานักงาน กปร. สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการจัดประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ เพื่อเผยแพร่การใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกให้เป็นที่ประจักษ์ สามารถสนองพระราชดำริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การประชุมฯกำหนดจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ “Vetiver for Soil & Water Conservation: In Commemoration of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej the Great” ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image