Placeholder image
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติดตามความก้าวหน้า จัดเตรียมพื้นที่ศึกษาดูงานสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่


วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมพื้นที่ศึกษาดูงานการประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเยี่ยมชมรูปแบบการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
งานศึกษาและพัฒนาที่ดิน อาทิ หลุมศึกษารากหญ้าแฝกในดินท่าลี่ ศาลานิทรรศการหญ้าแฝก แบบจำลองรูปแบบการปลูกหญ้าแฝกในร่องน้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก แปลงรวบรวมสายพันธุ์หญ้าแฝก 39 สายพันธุ์ แปลงสาธิตการใช้หญ้าแฝกกับการจัดการดินตื้นเพื่อปลูกพืชผัก แปลงศึกษาการชะล้างพังทลายของดิน ทั้งนี้ การจัดประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมกับสํานักงาน กปร. สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่การใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกให้เป็นที่ประจักษ์ สามารถสนองพระราชดำริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกำหนดงาน
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ “Vetiver for Soil & Water Conservation: In Commemoration of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej the Great” ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image