Placeholder image
กรมพัฒนาที่ดิน ปลื้มผลงานป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
บ้านนาบง จ.ลำปาง เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ ช่วยเกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพิ่มรายได้


วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ดูงานโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ลุ่มน้ำห้วยแม่สามขา ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่จาง ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำวัง ณ บ้านนาบง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 โดยสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมกับ สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการโดยการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่ ที่แต่เดิมเมื่อฝนตกหนัก จะพัดซากตะกอนลงมาตามลำห้วย และที่นาของชาวบ้าน ทำให้ตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรได้ ผลผลิตลดลง นอกจากนี้ในฤดูแล้ง มีน้ำใช้ไม่เพียงพอ ภายหลังจากดำเนินโครงการฯ เกษตรกรสามารถใช้ประโยน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมตามศักยภาพของดิน ส่วนแหล่งน้ำที่เคยตื้นเขิน ได้รับการพัฒนาให้มีการกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร และเพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท้องถิ่น
คาดว่าในอนาคตพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image