Placeholder image
ร่วมบูรณาการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ


วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ นายณรงค์ ออนแสน นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้
ในหัวข้อ ความสำคัญของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุเพื่อฟื้นฟูดิน โดยการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน
การใช้พืชปุ๋ยสด เพื่อการปรับปรุงบำรุง การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์โครงการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ให้กับกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image