Placeholder image
ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day)


นายอธิวัฒน์ สิริภัทรชัยสิน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ และฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการดิน
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Fieid day) โดยมี นายศักดิ์วิทยา ธฤติธเกียรติ ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ในการจัดงานครั้งนี้ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดต้นทุน
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และพัฒนาคุณภาพการผลิต พร้อมทั้งยังได้สนับสนุน น้ำหมักชีวภาพ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน
(สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 )
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านแปะ (ศพก.เครือข่าย) ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image