Placeholder image
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 2567


นายจอมพล กฤษณสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้
เรื่อง “การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”
ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 2567
ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่
สามารถนำเศษวัสดุทางการเกษตร มาทำปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินได้อย่างถูกต้อง เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการเผา และลดปัญหากระทบต่อระบบนิเวศเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ณ พื้นที่หมู่ที่ 15 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วม จำนวน 20 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image