Placeholder image
สพด.เชียงใหม่ จัดงาน วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2567 (LDD Volunteered Soil Doctor Day)
ภายใต้หัวข้อ “หมอดินสมาร์ท ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”


นายนิลภัทร คงพ่วง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดงานวันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2567
(LDD Volunteered Soil Doctor Day) ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ
“หมอดินสมาร์ท ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” สอดรับนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางด้านการผลิตให้หมอดินอาสา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ผลิตพืชตามความต้องการของตลาด
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน สร้างรายได้เพื่อพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาอย่างมืออาชีพ โดยจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ (77 จังหวัด)
มีศูนย์กลางการจัดงาน ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom conference Meeting และ Facebook live กรมพัฒนาที่ดิน
โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 นำคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และหมอดินอาสา เข้าร่วมงาน จำนวน 250 ราย
กิจกรรมภายในงาน
- พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูหมอดินอาสา
- เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหมอดินอาสาในจังหวัดเชียงใหม่
- จัดบูธนิทรรศการ และสินค้าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มหมอดินอาสา
- การบรรยายองค์ความรู้ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน สารเร่ง พด.14 และ พด.15
- การบรรยายเรื่อง หมอดิน E – service และการตรวจวิเคราะห์ดิน จากกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
- กิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมอดินอาสา และเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
การจัดงานวันหมอดินอาสา มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติหมอดินอาสา ผู้เสียสละและทุ่มเทการทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน
ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ พัฒนา ดูแลดิน และที่ดินทางการเกษตรมาอย่างยาวนาน ตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image