Placeholder image
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566


นางสาวชนิษฎา พันธุ์เมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ร่วมดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยร่วมกันปลูก แผ้วถางและบำรุงรักษาต้นไม้ ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566
ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า
ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ
ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี
ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ“

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image