Placeholder image
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร ดร.สุมิตร เลิศสุมิตรกุลฯ


นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ และนายดำรงฤทธิ์ ศิริข่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร ดร.สุมิตร เลิศสุมิตรกุล
และติดตามงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ
5 ธันวาคม 2542 (นางอั้งไซอิม แซ่ตั้ง อุปถัมภ์) สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ได้สนับสนุนกิจกรรม การสำรวจและวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงดินให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image