Placeholder image
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


นางสาวกัญญาภัทร พอสม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนรักษ์พงไพร และเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
อันจะส่งผลให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
โดยเป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ “มหัศจรรย์ พด.” ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน
และแนะนำการใช้งาน ระบบ AI Chatbot “น้องดินดี” ผู้ช่วยอัจฉริยะในการตอบคำถามข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน
ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนร่วมเข้าค่าย จำนวน 120 คน

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image