Placeholder image
ตรวจเยี่ยมติดตามงาน พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


นายนิลภัทร คงพ่วง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวอนุสรา สมสัก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ตรวจเยี่ยมติดตามงานในพื้นที่ของนายบุญสี กาไว ซึ่งเป็นเกษตรกรชุมชนต้นแบบ การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นระบบเกษตรผสมผสาน
มีการวางแผนการปลูกพืชระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อการสร้างรายได้ทั้งปี นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โดยการทำปุ๋ยหมักใช้ภายในแปลงจากเศษซากข้าวโพด เพื่อลดปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ลดการเผา ลดหมอกควันไฟและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5.
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ บ้านเเม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image