Placeholder image
ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7/2566 (ICV-7) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2566

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ WEBSITE
"สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่"

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้าน
การปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน การทำรูปแบบแปลงสาธิต การฝึกอบรมผู้นำ
เกษตรกร อบรมหมอดินอาสาและส่งเสริม เผยแพร่ด้านการพัฒนาที่ดินแก้ไข
ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ระบบปลูกพืช เชิงอนุรักษ์ดินและน้ำ
(วิธีกล/วิธีพืช) บนพื้นที่ลาดชัน การปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อ
การปรับปรุงบำรุงดิน การปรับปรุงบำรุงดินโดยพืชตระกูลถั่ว และอื่นๆ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน วีดีทัศน์เครือข่ายหมอดินอาสาจังหวัดเชียงใหม่

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
230 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1171 โทรสาร 0-5312-1169 Email cmi01@ldd.go.th
© 2023 Copyright - Chiangmai Land Development Station