Placeholder image
ข่าวประชาสัมพันธ์! ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานวันดินโลกปี 2566 ภายในธีม Soil and Water; a source of life “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ฯเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ WEBSITE
"สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่"

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้าน
การปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน การทำรูปแบบแปลงสาธิต การฝึกอบรมผู้นำ
เกษตรกร อบรมหมอดินอาสาและส่งเสริม เผยแพร่ด้านการพัฒนาที่ดินแก้ไข
ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ระบบปลูกพืช เชิงอนุรักษ์ดินและน้ำ
(วิธีกล/วิธีพืช) บนพื้นที่ลาดชัน การปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อ
การปรับปรุงบำรุงดิน การปรับปรุงบำรุงดินโดยพืชตระกูลถั่ว และอื่นๆ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

...
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราช
ดำเนินทรงเปิด
การประชุมหญ้าแฝก
นานาชาติ ครั้งที่ 7

เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงทอดพระเนตรผลการ
ดำเนินงานในโครงการพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
29 พฤษภาคม 2566

รายละเอียด
...
วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน
ครบรอบ 60 ปี ภายใต้หัวข้อ
ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต
(กรมส่งเสริมการเกษตร)
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รมต.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นประธานในพิธี
ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ
ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
23-24 พฤษภาคม 2566

รายละเอียด
รายงานการเงินของหน่วยงาน

 วีดีทัศน์เครือข่ายหมอดินอาสาจังหวัดเชียงใหม่

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
230 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1171 โทรสาร 0-5312-1169 Email cmi01@ldd.go.th
© 2023 Copyright - Chiangmai Land Development Station